กิจกรรม

กิจกรรม

ThaiLand LoveBird Club

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกลุ่ม เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดประกวดนกสวยงาม การพบปะสังสรรค์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสมาชิก รวมไปถึงผู้สนใจในนกสวยงาม และเป็นช่องทางการ ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนความรู้ รวมไปถึงผู้สนใจในนกสวยงาม ทั้งในประเทศ และนอกประเทศ